قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۵ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۵ ساعت 12:01:58 برابر با 251,546 دویست و پنجاه و یک هزار و پانصد و چهل و شش ریال قیمت یورو 297,020 دویست و نود و هفت هزار وبیست ریال قیمت پوند 341,140 سیصد و چهل و یک هزار و صد و چهل ریال