قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۴ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۴ ساعت 11:56:22 برابر با 250,500 دویست و پنجاه هزار و پانصد ریال قیمت یورو 296,950 دویست و نود و شش هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 339,300 سیصد و سی و نه هزار و سیصد ریال