قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۳ ساعت 12:33

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۳ ساعت 12:33:49 برابر با 255,540 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 303,480 سیصد و سه هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 345,230 سیصد و چهل و پنج هزار و دویست و سی ریال