قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲ ساعت 12:04

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲ ساعت 12:04:03 برابر با 257,550 دویست و پنجاه و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 305,920 سیصد و پنج هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 346,600 سیصد و چهل و شش هزار و ششصد ریال