قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۹ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۹ ساعت 11:57:12 برابر با 257,540 دویست و پنجاه و هفت هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 315,940 سیصد و پانزده هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 346,330 سیصد و چهل و شش هزار و سیصد و سی ریال