قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۶ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۶ ساعت 11:55:30 برابر با 259,520 دویست و پنجاه و نه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 315,490 سیصد و پانزده هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 346,800 سیصد و چهل و شش هزار و هشت صد ریال