قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۴ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۴ ساعت 12:00:56 برابر با 257,010 دویست و پنجاه و هفت هزار وده ریال قیمت یورو 311,980 سیصد و یازده هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 345,060 سیصد و چهل و پنج هزار وشصت ریال