قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱ ساعت 12:01:54 برابر با 260,460 دویست و شصت هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت یورو 309,020 سیصد و نه هزار وبیست ریال قیمت پوند 354,440 سیصد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و چهل ریال