قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۹ ساعت 12:25

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۹ ساعت 12:25:39 برابر با 255,950 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 310,010 سیصد و ده هزار وده ریال قیمت پوند 355,840 سیصد و پنجاه و پنج هزار و هشت صد و چهل ریال