قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۵ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۵ ساعت 11:55:43 برابر با 257,030 دویست و پنجاه و هفت هزار وسی ریال قیمت یورو 311,450 سیصد و یازده هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 355,580 سیصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و هشتاد ریال