قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۱ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۱ ساعت 12:03:53 برابر با 253,250 دویست و پنجاه و سه هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 302,490 سیصد و دو  هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 353,190 سیصد و پنجاه و سه هزار و صد و نود ریال