قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۰ ساعت 12:15

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۰ ساعت 12:15:26 برابر با 248,550 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 297,510 دویست و نود و هفت هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 338,440 سیصد و سی و هشت هزار و چهار صد و چهل ریال