قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۸ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۸ ساعت 11:56:24 برابر با 277,560 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 326,520 سیصد و بیست و شش هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 376,830 سیصد و هفتاد و شش هزار و هشت صد و سی ریال