قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۵ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۵ ساعت 11:55:25 برابر با 283,560 دویست و هشتاد و سه هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 335,440 سیصد و سی و پنج هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 378,370 سیصد و هفتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال