قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۴ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۴ ساعت 11:57:23 برابر با 290,000 دویست و نود هزار ریال قیمت یورو 344,522 سیصد و چهل و چهار هزار و پانصد و بیست و دو  ریال قیمت پوند 390,220 سیصد و نود هزار و دویست و بیست ریال