قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۳ ساعت 12:12

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۳ ساعت 12:12:01 برابر با 291,020 دویست و نود و یک هزار وبیست ریال قیمت یورو 344,960 سیصد و چهل و چهار هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 388,330 سیصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد و سی ریال