قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۳۰ ساعت 12:05

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۳۰ ساعت 12:05:44 برابر با 256,590 دویست و پنجاه و شش هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 303,020 سیصد و سه هزار وبیست ریال قیمت پوند 347,660 سیصد و چهل و هفت هزار و ششصد و شصت ریال