قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲ ساعت 12:00:03 برابر با 293,764 دویست و نود و سه هزار و هفتصد و شصت و چهار ریال قیمت یورو 347,420 سیصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 400,404 چهار صد هزار و چهار صد و چهار ریال