قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۹ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۹ ساعت 11:55:24 برابر با 256,220 دویست و پنجاه و شش هزار و دویست و بیست ریال قیمت یورو 303,020 سیصد و سه هزار وبیست ریال قیمت پوند 345,900 سیصد و چهل و پنج هزار و نه صد ریال