قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۸ ساعت 12:16

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۸ ساعت 12:16:25 برابر با 257,230 دویست و پنجاه و هفت هزار و دویست و سی ریال قیمت یورو 304,020 سیصد و چهار هزار وبیست ریال قیمت پوند 349,480 سیصد و چهل و نه هزار و چهار صد و هشتاد ریال