قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۷ ساعت 12:10

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۷ ساعت 12:10:11 برابر با 262,040 دویست و شصت و دو  هزار وچهل ریال قیمت یورو 310,990 سیصد و ده هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 380,290 سیصد و هشتاد هزار و دویست و نود ریال