قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۶ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۶ ساعت 11:57:44 برابر با 259,050 دویست و پنجاه و نه هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 307,020 سیصد و هفت هزار وبیست ریال قیمت پوند 347,000 سیصد و چهل و هفت هزار ریال