قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۴ ساعت 12:03

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۴ ساعت 12:03:57 برابر با 269,530 دویست و شصت و نه هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 318,680 سیصد و هجده هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت پوند 359,020 سیصد و پنجاه و نه هزار وبیست ریال