قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۱ ساعت 12:57

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۱ ساعت 12:57:59 برابر با 270,970 دویست و هفتاد هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 320,500 سیصد و بیست هزار و پانصد ریال قیمت پوند 368,980 سیصد و شصت و هشت هزار و نه صد و هشتاد ریال