قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۰ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۲۰ ساعت 11:55:53 برابر با 269,050 دویست و شصت و نه هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 318,480 سیصد و هجده هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 374,800 سیصد و هفتاد و چهار هزار و هشت صد ریال