قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۹ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۹ ساعت 11:58:08 برابر با 245,050 دویست و چهل و پنج هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 290,020 دویست و نود هزار وبیست ریال قیمت پوند 364,120 سیصد و شصت و چهار هزار و صد و بیست ریال