قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۷ ساعت 12:04

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۷ ساعت 12:04:59 برابر با 244,990 دویست و چهل و چهار هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 288,930 دویست و هشتاد و هشت هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 350,080 سیصد و پنجاه هزار وهشتاد ریال