قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۵ ساعت 12:15

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۵ ساعت 12:15:15 برابر با 263,550 دویست و شصت و سه هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 309,020 سیصد و نه هزار وبیست ریال قیمت پوند 360,950 سیصد و شصت هزار و نه صد و پنجاه ریال