قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۴ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۴ ساعت 11:55:07 برابر با 287,820 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 333,500 سیصد و سی و سه هزار و پانصد ریال قیمت پوند 395,840 سیصد و نود و پنج هزار و هشت صد و چهل ریال