قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۳ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۳ ساعت 11:59:36 برابر با 282,420 دویست و هشتاد و دو  هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت یورو 326,370 سیصد و بیست و شش هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 388,430 سیصد و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و سی ریال