قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۲ ساعت 12:22

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۲ ساعت 12:22:03 برابر با 280,430 دویست و هشتاد هزار و چهار صد و سی ریال قیمت یورو 324,380 سیصد و بیست و چهار هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 382,380 سیصد و هشتاد و دو  هزار و سیصد و هشتاد ریال