قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۱ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۸/۱۱ ساعت 12:00:36 برابر با 267,960 دویست و شصت و هفت هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 312,520 سیصد و دوازده هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 367,780 سیصد و شصت و هفت هزار و هفتصد و هشتاد ریال