قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۹ ساعت 20:04

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۹ ساعت 20:04:59 برابر با 287,520 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 337,480 سیصد و سی و هفت هزار و چهار صد و هشتاد  قیمت پوند 385,060 سیصد و هشتاد و پنج هزار وشصت