قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۹ ساعت 19:58

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۹ ساعت 19:58:41 برابر با 287,550 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 337,520 سیصد و سی و هفت هزار و پانصد و بیست  قیمت پوند 384,970 سیصد و هشتاد و چهار هزار و نه صد و هفتاد