قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۳۰ ساعت 12:04

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۳۰ ساعت 12:04:39 برابر با 274,500 دویست و هفتاد و چهار هزار و پانصد ریال قیمت یورو 325,520 سیصد و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 373,520 سیصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و بیست ریال