قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۹ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۹ ساعت 11:55:29 برابر با 296,750 دویست و نود و شش هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 349,940 سیصد و چهل و نه هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 387,610 سیصد و هشتاد و هفت هزار و ششصد و ده ریال