قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۶ ساعت 12:02

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۲۶ ساعت 12:02:41 برابر با 317,144 سیصد و هفده هزار و صد و چهل و چهار ریال قیمت یورو 372,554 سیصد و هفتاد و دو  هزار و پانصد و پنجاه و چهار ریال قیمت پوند 416,004 چهار صد و شانزده هزار وچهار ریال