قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۸ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۸ ساعت 12:00:20 برابر با 292,020 دویست و نود و دو  هزار وبیست ریال قیمت یورو 342,374 سیصد و چهل و دو  هزار و سیصد و هفتاد و چهار ریال قیمت پوند 383,710 سیصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد و ده ریال