قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۷ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۷ ساعت 12:01:13 برابر با 292,020 دویست و نود و دو  هزار وبیست ریال قیمت یورو 342,303 سیصد و چهل و دو  هزار و سیصد و سه ریال قیمت پوند 383,710 سیصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد و ده ریال