قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۴ ساعت 12:22

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۴ ساعت 12:22:54 برابر با 273,000 دویست و هفتاد و سه هزار ریال قیمت یورو 319,460 سیصد و نونزده هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 378,500 سیصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد ریال