قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۳ ساعت 11:55:59 برابر با 278,820 دویست و هفتاد و هشت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 328,520 سیصد و بیست و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 369,960 سیصد و شصت و نه هزار و نه صد و شصت ریال