قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۲ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۲ ساعت 11:58:34 برابر با 287,480 دویست و هشتاد و هفت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 336,940 سیصد و سی و شش هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 385,370 سیصد و هشتاد و پنج هزار و سیصد و هفتاد ریال