قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۱ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۱ ساعت 12:01:27 برابر با 289,040 دویست و هشتاد و نه هزار وچهل ریال قیمت یورو 340,030 سیصد و چهل هزار وسی ریال قیمت پوند 387,900 سیصد و هشتاد و هفت هزار و نه صد ریال