قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۰ ساعت 14:11

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۷/۱۰ ساعت 14:11:00 برابر با 289,020 دویست و هشتاد و نه هزار وبیست ریال قیمت یورو 339,520 سیصد و سی و نه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 385,390 سیصد و هشتاد و پنج هزار و سیصد و نود ریال