قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۴ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۴ ساعت 11:56:10 برابر با 242,560 دویست و چهل و دو  هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 293,040 دویست و نود و سه هزار وچهل ریال قیمت پوند 350,500 سیصد و پنجاه هزار و پانصد ریال