قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۳ ساعت 12:30

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۳ ساعت 12:30:33 برابر با 247,140 دویست و چهل و هفت هزار و صد و چهل ریال قیمت یورو 297,240 دویست و نود و هفت هزار و دویست و چهل ریال قیمت پوند 352,440 سیصد و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و چهل ریال