قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت 12:01:16 برابر با 246,730 دویست و چهل و شش هزار و هفتصد و سی ریال قیمت یورو 297,860 دویست و نود و هفت هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت پوند 353,690 سیصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و نود ریال