قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت 12:09

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت 12:09:27 برابر با 246,090 دویست و چهل و شش هزار ونود ریال قیمت یورو 297,360 دویست و نود و هفت هزار و سیصد و شصت ریال قیمت پوند 356,050 سیصد و پنجاه و شش هزار وپنجاه ریال