قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت 12:11

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت 12:11:28 برابر با 246,840 دویست و چهل و شش هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت یورو 294,150 دویست و نود و چهار هزار و صد و پنجاه ریال قیمت پوند 353,620 سیصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و بیست ریال