قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت 12:05

قیمت دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت 12:05:48 برابر با 249,420 دویست و چهل و نه هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت یورو 300,170 سیصد هزار و صد و هفتاد ریال قیمت پوند 356,580 سیصد و پنجاه و شش هزار و پانصد و هشتاد ریال